FUNCIONAMENT I NORMATIVA

Les activitats proposades es duran a terme sempre i quan el número de nens/es inscrits arribin al mínim acordat per junta. L’AFA es reserva el dret d’anul·lar els grups d’activitats que no arribin a un nombre mínim d’alumnes. Les places d'algunes activitats extraescolars són limitades, en cas que es sobrepassi el nombre d’inscripcions en algun grup les normes de selecció seran les següents:

  • Els inscrits a l’activitat corresponent el curs anteriors.
  • Els que ja eren socis el curs anterior, excepte en el cas que siguin nous a l’escola.
  • Les places sobrants s’adjudicaran per sorteig.
No podran donar-se de baixa de cap activitat durant tot el curs, en cas de fer-ho s’haurà de pagar una quota de penalització de 50 euros més el mes vigent d’activitat. En el cas de l'activitat de Piscina, la inscripció és anual.

Totes les activitats extraescolars començaran el primer dia lectiu d'octubre (3 d'ocutre) finalitzaran el 22 de juny, segons calendari escolar. Malgrat això hi haurà un servei d’acollida matinal i una ludoteca des del primer dia d'escola.