FUNCIONAMENT I NORMATIVA

Les activitats proposades es duran a terme sempre i quan el número de nens/es inscrits arribin al mínim acordat per junta. L’AMPA es reserva el dret d’anul·lar els grups d’activitats que no arribin a un nombre mínim d’alumnes. Les places d'algunes activitats extraescolars són limitades, en cas que es sobrepassi el nombre d’inscripcions en algun grup les normes de selecció seran les següents:

  • Els inscrits a l’activitat corresponent el curs anteriors.
  • Els que ja eren socis el curs anterior, excepte en el cas que siguin nous a l’escola.
  • Les places sobrants s’adjudicaran per sorteig.
No podran donar-se de baixa de cap activitat durant tot el curs, en cas de fer-ho s’haurà de pagar una quota de penalització de 50 euros més el mes vigent d’activitat. En el cas de l'activitat de Piscina, la inscripció és anual.

Totes les activitats extraescolars començaran el primer dia lectiu d'octubre finalitzaran a finals de juny, segons calendari escolar. Malgrat això hi haurà un servei d’acollida matinal i una ludoteca des del primerdia d'escola.

Els preus de les activitats pel curs 2018 - 2019, és de 23 € al mes per activitat, excepte piscina que és de 28 euros mes. Les hores prèvies a les activitats de segons torns (activitats que comencen a les 17:00h) tenen un preu de 12€/mes. Les activitats de mainaderes i ludoteques es consideresn activitats a demanda i tenen diferents preus depenent dels dies i les hores utilitzades.